تبدیل جهت کاست آچار ترکمترهیدرولیکی فشارقوی مدل MB-Range (METRIC) ساخت هایفورس انگلستان

تبدیل جهت کاست آچار ترکمترهیدرولیکی فشارقوی مدل MB-Range (METRIC) ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
سایز آچارگیر خارجی AF سایز آچارگیر خارجی AF مناسب جهت کاست های مدل TWH-27NRH
شماره مدل ضخامت
میلیمتر
30 24 MB27-30-24 3.0
32 24 MB27-32-24 3.0
32 27 MB27-32-27 3.0
36 30 MB27-36-30 3.0
41 36 MB27-41-36 2.5
46 36 MB27-46-36 5.0
46 41 MB27-46-41 2.5
50 41 MB27-50-41 4.5
50 46 MB27-50-46 2.0
55 41 MB27-55-41 7.0
55 46 MB27-55-46 4.5
55 50 MB27-55-50 2.5
60 46 MB27-60-46 7.0
60 50 MB27-60-50 5.0
60 55 MB27-60-55 2.5

 

سایز آچارگیر خارجی AF سایز آچارگیر داخلی AF مناسب جهت کاست های مدل TWH-54NRH
شماره مدل ضخامت
میلیمتر
36 30 MB54-36-30 3.0
41 36 MB54-41-36 2.5
46 36 MB54-46-36 5.0
46 41 MB54-46-41 2.5
50 41 MB54-50-41 4.5
50 46 MB54-50-46 2.0
55 41 MB54-55-41 7.0
55 46 MB54-55-46 4.5
55 50 MB54-55-50 2.5
60 46 MB54-60-46 7.0
60 50 MB54-60-50 5.0
60 55 MB54-60-55 2.5

 

سایز آچارگیر خارجی AF سایز  آچارگیر داخلی AF مناسب جهت کاست های مدل TWH-120NRH
شماره مدل ضخامت
میلیمتر
55 50 MB120-55-50 2.5
60 46 not available -
60 50 MB120-60-50 5.0
60 55 MB120-60-55 2.5
65 50 MB120-65-50 7.5
65 55 MB120-65-55 5.0
65 60 MB120-65-60 2.5
70 55 MB120-70-55 7.5
70 60 MB120-70-60 5.0
70 65 MB120-70-65 2.5
75 60 MB120-75-60 7.5
75 65 MB120-75-65 5.0
75 70 MB120-75-70 2.5
80 65 MB120-80-65 7.5
80 70 MB120-80-70 5.0
80 75 MB120-80-75 2.5
85 70 MB120-85-70 7.5
85 75 MB120-85-75 5.0
85 80 MB120-85-80 2.5
90 75 MB120-90-75 7.5
90 80 MB120-90-80 5.0
90 85 MB120-90-85 2.5
95 80 MB120-95-80 7.5
95 85 MB120-95-85 5.0
95 90 MB120-95-90 2.5
100 85 MB120-100-85 7.5
100 90 MB120-100-90 5.0
100 95 MB120-100-95 2.5

 

سایز آچارگیر خارجی AF سایز آچارگیر داخلی AF مناسب جهت کاست های مدل TWH-210NRH
شماره مدل ضخامت
میلیمتر
75 70 MB210-75-70 2.5
80 65 not available -
80 70 MB210-80-70 5.0
80 75 MB210-80-75 2.5
85 70 MB210-85-70 7.5
85 75 MB210-85-75 5.0
85 80 MB210-85-80 2.5
90 75 MB210-90-75 7.5
90 80 MB210-90-80 5.0
90 85 MB210-90-85 2.5
95 80 MB210-95-80 7.5
95 85 MB210-95-85 5.0
95 90 MB210-95-90 2.5
100 85 MB210-100-85 7.5
100 90 MB210-100-90 5.0
100 95 MB210-100-95 2.5
105 90 MB210-105-90 7.5
105 95 MB210-105-95 5.0
105 100 MB210-105-100 2.5
110 95 MB210-110-95 7.5
110 100 MB210-110-100 5.0
110 105 MB210-110-105 2.5
115 100 MB210-115-100 7.5
115 105 MB210-115-105 5.0
115 110 MB210-115-110 2.5

 

سایز آچارگیر خارجی AF سایز آچارگیر داخلی AF مناسب جهت کاست های مدل TWH-430NRH
شماره مدل ضخامت
میلیمتر
85 80 MB430-85-80 2.5
90 75 not available -
90 80 MB430-90-80 5.0
90 85 MB430-90-85 2.5
95 80 MB430-95-80 7.5
95 85 MB430-95-85 5.0
95 90 MB430-95-90 2.5
100 85 MB430-100-85 7.5
100 90 MB430-100-90 5.0
100 95 MB430-100-95 2.5
105 90 MB430-105-90 7.5
105 95 MB430-105-95 5.0
105 100 MB430-105-100 2.5
110 95 MB430-110-95 7.5
110 100 MB430-110-100 5.0
110 105 MB430-110-105 2.5
115 100 MB430-115-100 7.5
115 105 MB430-115-105 5.0
115 110 MB430-115-110 2.5
130 105 MB430-130-105 12.5
130 110 MB430-130-110 10.0
130 115 MB430-130-115 7.5
145 110 MB430-145-110 17.5
145 115 MB430-145-115 15.0
145 130 MB430-145-130 7.5
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed