تیوب اکسپندر (والس) مبدل های حرارتی مدل C-900 ساخت ویکستید انگلیس

تیوب اکسپندر (والس) مبدل های حرارتی مدل C-900 ساخت ویکستید انگلیس

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
قطر تیوب

ضخامت تیوب

حداقل قطر داخلی تیوب

حداکثر قطر داخلی تیوب

سایز درایو
مندریل

اکسپندر با طول ساچمه ("3/4) - (19.05mm)

اکسپندر با طول ساچمه ("1.1/4) - (31.75mm)

اینچ

میلیمتر

گیج

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

مدل دستگاه

مدل مندریل

مدل ساچمه

مدل دستگاه

مدل مندریل

مدل ساچمه

1/4

6.35 20 91. 175. 4.46 205. 5.21

1/4

6.35

C923 CM40 CR923

-

-

-

1/4

6.35 21 81. 180. 4.57 212. 5.39

1/4

6.35

C924 CM40 CR924

-

-

-

1/4

6.35 22 71. 190. 4.83 220. 5.59

1/4

6.35

C925 CM41 CR925

-

-

-

1/4

6.35 23 61. 195. 4.95 226. 5.74

1/4

6.35

C926 CM41 CR923

-

-

-

1/4

6.35 24 56. 201. 5.11 232. 5.89 1/4

6.35

C927 CM41 CR924

-

-

-

3/8 9.53 14 2.03 201. 5.11 232. 5.89 1/4

6.35

C914 CM35 CR914 - - -

3/8

9.53 15 1.83 225. 5.72 260. 6.70 1/4

6.35

C915 CM41 CR903 C917 CM41 CR904

3/8

9.53 16 1.63 240. 6.10 275. 7.00 1/4

6.35

C916 CM36 CR916 C922 CM35 CR908
3/8 9.53 17 1.42 255. 6.48 289. 7.34 1/4

6.35

C918 CM37 CR903 C920 CM36 CR904
3/8 9.53 18 1.22 272. 6.91 307. 7.77 1/4

6.35

C901 CM30 CR903 C902 CM30 CR904
3/8 9.53 19 1.02 286. 7.26 320. 8.13 1/4

6.35

C903 CM31 CR903 C904 CM31 CR904
3/8 9.53 20 91. 300. 7.62 334. 8.48 1/4

6.35

C905 CM32 CR907 C906 CM32 CR908
3/8 9.53 21 81. 306. 7.77 340. 8.64 1/4

6.35

C907 CM33 CR907 C908 CM33 CR908

3/8

9.53 22 71. 314. 7.98 349. 8.87 1/4

6.35

C909 CM34 CR909 C910 CM34 CR910

3/8

9.53 23 61. 320. 8.13 357. 9.07 1/4

6.35

C911 CM34 CR911 C912 CM34 CR912

3/8

9.53 24 56. 320. 8.13 357. 9.07 1/4

6.35

C911 CM34 CR911 C912 CM34 CR912

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed