لوازم جانبی و متعلقات ماژولار بولت تنشنرهای هیدرولیکی فشارقوی مدل SBT-Components-Metric ساخت هایفورس انگلستان

لوازم جانبی و متعلقات ماژولار بولت تنشنرهای هیدرولیکی فشارقوی مدل SBT-Components-Metric ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
ست کامل اجزای تشکیل دهنده D & E
شماره مدل سایز رزوه پیچ A Load cell B Tommy bar C Bridge D Threaded puller E Rotating socket Complete conversion kit
For tensioner range SBT2:
SBT2-M30B1 M30 SBT2-LC TTB08 STS2-B1 TPS2-M30B1 RS2-46B1 CKS2-M30B1
SBT2-M33B1 M33 SBT2-LC TTB08 STS2-B1 TPS2-M33B1 RS2-51B1 CKS2-M33B1
SBT2-M36B1 M36 SBT2-LC TTB08 STS2-B1 TPS2-M36B1 RS2-56B1 CKS2-M36B1
SBT2-M39B1 M39 SBT2-LC TTB08 STS2-B1 TPS2-M39B1 RS2-60B1 CKS2-M39B1
For tensioner range SBT3:
SBT3-M42B1 M42 SBT3-LC TTB10 STS3-B1 TPS3-M42B1 RS3-65B1 CKS3-M42B1
SBT3-M45B1 M45 SBT3-LC TTB10 STS3-B1 TPS3-M45B1 RS3-70B1 CKS3-M45B1
SBT3-M48B1 M48 SBT3-LC TTB10 STS3-B1 TPS3-M48B1 RS3-75B1 CKS3-M48B1
SBT3-M45B2 M45 SBT3-LC TTB10 STS3-B2 TPS3-M45B2 RS3-70B2 CKS3-M45B2
SBT3-M48B2 M48 SBT3-LC TTB10 STS3-B2 TPS3-M48B2 RS3-75B2 CKS3-M48B2
SBT3-M52B2 M52 SBT3-LC TTB10 STS3-B2 TPS3-M52B2 RS3-80B2 CKS3-M52B2
For tensioner range SBT4:
SBT4-M48B1 M48 SBT4-LC TTB10 STS4-B1 TPS4-M48B1 RS4-75B1 CKS4-M48B1
SBT4-M52B1 M52 SBT4-LC TTB10 STS4-B1 TPS4-M52B1 RS4-80B1 CKS4-M52B1
SBT4-M52B2 M52 SBT4-LC TTB10 STS4-B2 TPS4-M52B2 RS4-80B2 CKS4-M52B2
SBT4-M56B2 M56 SBT4-LC TTB10 STS4-B2 TPS4-M56B2 RS4-85B2 CKS4-M56B2
SBT4-M60B2 M60 SBT4-LC TTB10 STS4-B2 TPS4-M60B2 RS4-90B2 CKS4-M60B2
SBT4-M64B2 M64 SBT4-LC TTB10 STS4-B2 TPS4-M64B2 RS4-95B2 CKS4-M64B2
For tensioner range SBT5:
SBT5-M64B1 M64 SBT5-LC TTB14 STS5-B1 TPS5-M64B1 RS5-95B1 CKS5-M64B1
SBT5-M68B1 M68 SBT5-LC TTB14 STS5-B1 TPS5-M68B1 RS5-100B1 CKS5-M68B1
SBT5-M72B1 M72 SBT5-LC TTB14 STS5-B1 TPS5-M72B1 RS5-105B1 CKS5-M72B1
SBT5-M76B1 M76 SBT5-LC TTB14 STS5-B1 TPS5-M76B1 RS5-110B1 CKS5-M76B1
For tensioner range SBT6:
SBT6-M76B1 M76 SBT6-LC TTB14 STS6-B1 TPS6-M76B1 RS6-110B1 CKS6-M76B1
SBT6-M80B1 M80 SBT6-LC TTB14 STS6-B1 TPS6-M80B1 RS6-115B1 CKS6-M80B1
SBT6-M85B1 M85 SBT6-LC TTB14 STS6-B1 TPS6-M85B1 RS6-120B1 CKS6-M85B1
SBT6-M90B1 M90 SBT6-LC TTB14 STS6-B1 TPS6-M90B1 RS6-130B1 CKS6-M90B1
SBT6-M95B3 M95 SBT6-LC TTB14 STS6-B3 TPS6-M95B3 RS6-135B3 CKS6-M95B3
SBT6-M100B3 M100 SBT6-LC TTB14 STS6-B3 TPS6-M100B3 RS6-146B3 CKS6-M100B3

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed