کاست جهت ترکمتر های هیدرولیکی فشار قوی مدل TWH-NRH-Range (IMPERIAL) ساخت هایفورس انگلستان

کاست جهت ترکمتر های هیدرولیکی فشار قوی مدل TWH-NRH-Range (IMPERIAL) ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
سایز مهره سایز مهره AF جهت ترکمترهای مدل TWH-27 N
شماره مدل R وزن
میلیمتر کیلوگرم
8" 1 1/16" TWH27NRH1.1/16 10.4 1.5
3/4" 1 1/4" TWH27NRH1.1/4 9.7 1.6
7/8" 1 7/16" TWH27NRH1.7/16 9.8 1.6
1" 1 5/8" TWH27NRH1.5/8 10.0 1.6
1 1/8" 1 13/16" TWH27NRH1.13/16 10.5 1.7
1 1/4" 2" TWH27NRH2 10.5 1.7
1 3/8" 2 3/16" TWH27NRH2.3/16 10.3 1.8
1 1/2" 2 3/8" TWH27NRH2.3/8 10.5 1.8

 

سایز مهره سایز مهره AF جهت ترکمترهای مدل TWH-54 N
شماره مدل R وزن
میلیمتر کیلوگرم
7/8" 1 7/16" TWH54NRH1.7/16 13.5 2.9
1" 1 5/8" TWH54NRH1.5/8 10.8 2.8
1 1/8" 1 13/16" TWH54NRH1.13/16 10.7 2.9
1 1/4" 2" TWH54NRH2 11.7 3.0
1 3/8" 2 3/16" TWH54NRH2.3/16 11.8 3.1
1 1/2" 2 3/8" TWH54NRH2.3/8 11.8 3.2
1 5/8" 2 9/16" TWH54NRH2.9/16 11.6 3.3
1 3/4" 2 3/4" TWH54NRH2.3/4 11.8 3.4
1 7/8" 2 15/16" TWH54NRH2.15/16 14.8 3.5
2" 3 1/8" TWH54NRH3.1/8 12.1 3.5

 

سایز مهره سایز مهره AF جهت ترکمترهای مدل TWH-120 N
شماره مدل R وزن
میلیمتر کیلوگرم
1 3/8" 2 3/16" TWH120NRH2.3/16 14.7 6.1
1 1/2" 2 3/8" TWH120NRH2.3/8 14.8 6.4
1 5/8" 2 9/16" TWH120NRH2.9/16 14.8 6.4
1 3/4" 2 3/4" TWH120NRH2.3/4 14.9 6.5
1 7/8" 2 15/16" TWH120NRH2.15/16 14.9 6.5
2" 3 1/8" TWH120NRH3.1/8 15.1 6.5
2 1/4" 3 1/2" TWH120NRH3.1/2 16.9 7.9
2 1/2" 3 7/8" TWH120NRH3.7/8 19.6 8.5

 

سایز مهره سایز مهره AF جهت ترکمتر های مدل TWH-210 N
شماره مدل R وزن
میلیمتر کیلوگرم
1 3/4" 2 3/4" TWH210NRH2.3/4 18.3 12.1
1 7/8" 2 15/16" TWH210NRH2.15/16 18.3 12.2
2" 3 1/8" TWH210NRH3.1/8 18.5 12.3
2 1/4" 3 1/2" TWH210NRH3.1/2 19.3 12.4
2 1/2" 3 7/8" TWH210NRH3.7/8 19.5 12.5
2 3/4" 4 1/4" TWH210NRH4.1/4 19.5 13.3
3" 4 5/8" TWH210NRH4.5/8 19.3 13.8

 

 

سایز مهره سایز مهره AF مناسب جهت ترکمترهای مدل TWH-430 N
شماره مدل R وزن
میلیمتر کیلوگرم
2" 3 1/8" TWH430NRH3.1/8 26.0 23.2
2 1/4" 3 1/2" TWH430NRH3.1/2 26.8 23.9
2 1/2" 3 7/8" TWH430NRH3.7/8 26.5 25.7
2 3/4" 4 1/4" TWH430NRH4.1/4 26.9 26.1
3" 4 5/8" TWH430NRH4.5/8 25.9 26.3
3 1/4" 5" TWH430NRH5 27.4 27.9
3 1/2" 5 3/8" TWH430NRH5.3/8 25.8 28.3
3 3/4" 5 3/4" TWH430NRH5.3/4 24.8 29.3
4" 6 1/8" TWH430NRH6.1/8 25.0 30.1
4 1/4" 6 1/2" TWH430NRH6.1/2 25.0 31.0
4 1/2" 6 7/8" TWH430NRH6.7/8 27.3 31.8

Hydraulic torque wrenches. Female hexagon metric size ratchet heads.

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed