کاست جهت ترکمتر های هیدرولیکی فشار قوی مدل TWH-NRH-Range (METRIC) ساخت هایفورس انگلستان

کاست جهت ترکمتر های هیدرولیکی فشار قوی مدل TWH-NRH-Range (METRIC) ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
سایز مهره سایز مهره AF جهت ترکمترهای مدل TWH-27 N
شماره مدل R وزن
میلیمتر کیلوگرم
16 24 TWH27NRH-24 12.1 1.5
18 27 TWH27NRH-27 10.4 1.5
20 30 TWH27NRH-30 10.7 1.6
22 32 TWH27NRH-32 9.5 1.6
24 36 TWH27NRH-36 10.1 1.6
27 41 TWH27NRH-41 10.1 1.6
30 46 TWH27NRH-46 10.5 1.7
33 50 TWH27NRH-50 10.4 1.7
36 55 TWH27NRH-55 10.1 1.8
39 60 TWH27NRH-60 10.5 1.8

 

سایز مهره سایز مهره AF جهت ترکمترهای مدل TWH-54 N
شماره مدل R وزن
میلیمتر کیلوگرم
24 36 TWH54NRH-36 13.8 2.9
- 38 TWH54NRH-38 12.6 2.8
27 41 TWH54NRH-41 10.9 2.8
30 46 TWH54NRH-46 10.7 2.9
33 50 TWH54NRH-50 12.1 3.0
36 55 TWH54NRH-55 12.1 3.1
39 60 TWH54NRH-60 12.0 3.2
42 65 TWH54NRH-65 11.7 3.3
45 70 TWH54NRH-70 11.7 3.4
48 75 TWH54NRH-75 14.6 3.5
52 80 TWH54NRH-80 11.7 3.5

 

 

سایز مهره سایز مهره AF جهت ترکمترهای مدل TWH-120 N
شماره مدل R وزن
میلیمتر کیلوگرم
33 50 TWH120NRH-50 15.2 5.8
36 55 TWH120NRH-55 15.0 6.1
39 60 TWH120NRH-60 15.0 6.4
42 65 TWH120NRH-65 14.9 6.4
45 70 TWH120NRH-70 14.8 6.5
48 75 TWH120NRH-75 14.7 6.5
52 80 TWH120NRH-80 14.7 6.5
56 85 TWH120NRH-85 16.4 7.8
60 90 TWH120NRH-90 16.2 7.9
64 95 TWH120NRH-95 15.9 7.9
68 100 TWH120NRH-100 18.7 8.5

 

سایز مهره سایز مهره AF مناسب جهت ترکمترهای مدل TWH-210 N
شماره مدل R وزن
میلیمتر کیلوگرم
45 70 TWH210NRH-70 18.2 12.1
48 75 TWH210NRH-75 18.1 12.2
52 80 TWH210NRH-80 18.1 12.3
56 85 TWH210NRH-85 18.2 12.4
60 90 TWH210NRH-90 18.6 12.4
64 95 TWH210NRH-95 18.6 12.5
68 100 TWH210NRH-100 18.6 12.5
72 105 TWH210NRH-105 18.4 12.9
76 110 TWH210NRH-110 18.3 13.3
80 115 TWH210NRH-115 20.7 13.8

 

 

سایز مهره سایز مهره AF مناسب جهت ترکمترهای مدل TWH-430 N
شماره مدل R وزن
میلیمتر کیلوگرم
52 80 TWH430NRH-80 25.6 23.2
56 85 TWH430NRH-85 29.0 24.0
60 90 TWH430NRH-90 31.3 26.0
64 95 TWH430NRH-95 28.5 25.8
68 100 TWH430NRH-100 25.6 25.6
72 105 TWH430NRH-105 28.6 26.5
76 110 TWH430NRH-110 25.7 26.2
80 115 TWH430NRH-115 27.3 26.4
90 130 TWH430NRH-130 25.6 27.3
- 135 TWH430NRH-135 26.6 28.3
100 145 TWH430NRH-145 25.4 29.4
110 155 TWH430NRH-155 25.0 30.1
115 165 TWH430NRH-165 25.0 31.0
- 175 TWH430NRH-175 27.3 31.8

 

Hydraulic torque wrenches. Female hexagon metric size ratchet heads.

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed