پخ زن ورق و لوله مدل    ABM-14

 

 


 

پخ زن مدل SBM - 500

 

 


 

پخ زن ورق و لوله مدل  BM - 20 PLUS

 

 


 

پخ زن ورق و لوله مدل  BM - 21

 

 


 

پخ زن ورق و لوله مدل  BM - 21 S

 

 

 


 

 

پخ زن ورق و لوله مدل  BM - 16

 

 

 


 

 

پخ زن لوله مدل  PRO - 5 PB

 

 


 

پخ زن ثابت لوله مدل  PRO - 40 PBS

 

 

 


 

پخ زن لوله و فلنج فیسر مدل  PRO - 10 PB

 


 

پخ زن ورق مدل ABM - 28

 


 

تصاویر بیشتر

 

 پخ زن شعاعی ( پخ زن J ) مدل    BM - 7