دستگاه سیم پیچی آرمیچر مدل   3E

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی آرمیچر و استاتور مدل    3F

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

ماشین سیم پیچی آرمیچر مدل    AW - 1

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه ترانسفورماتور و سیم پیچی مدل   BM

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی دستی مدل    BVB

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچ و بوبین پیچ مدل   BW

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ سنگین مدل   CAW

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ سنگین مدل   AJ

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

 دستگاه رولر مدل   FTC - de - reelers

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 دستگاه رولر مدل   FTC - de - reelers

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه رولر و تنش زدایی مدل   FTH

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه هم محور کننده سیم پیچ مدل   HAV

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ سنگین مدل   HCM

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ مدل   HCM

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ مدل   HCM - 390

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ مدل   HCM - 1061

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ سنگین مدل   HDI

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه اسکن کننده میزان فشار سیم پیچ مدل   MF

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ اتوماتیک مدل   SAW - 01

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ اتوماتیک مدل   SAW - 02

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ اتوماتیک مدل   SAW - 03

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ اتوماتیک مدل   SAW - 04

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه رولر و تنش زدایی مدل   SVM

 

 

دانلود کاتالوگ