دستگاه بلبرینگ گرم کن مدل   ALLFIT

 


 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 دستگاه آرمیچر بند مدل   BT

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 دستگاه سیم پیچی و بوبین پیچ اتوماتیک

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه تمیز کننده تجهیزات صنعتی مدل   BLC

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

کوره خنک کننده مدل    BOV

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه تمیز کننده مدل   CCM

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه خارج کننده سیم مدل    CE-M-02

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه هیدرولیکی خارج کننده و برش سیم مدل    CEM

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

 

دستگاه هیدرولیکی خارج کننده سیم مدل    CEM01

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

قلم خارج کننده سیم

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه کموتاتور سنگ و برس

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه کموتاتور جوش عمودی مدل   TIG

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه کوره ی خشک کننده مدل   COV

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه جداکننده استاتور و خارج کننده سیم مدل   DEM

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه لایه برداری مدل   DKLF

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه دینامومتر جریان جاری مدل    DYNO

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه تست دستی آرمیچر و استاتور مدل   GR1/2

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه تست آرمیچر رو میزی مدل   GR3/4

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه گیوتین برای برش مواد عایق مدل   WHG400E

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه پنوماتیکی خارج کننده سیم مدل   HAP

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه هیدرولیکی خارج کننده سیم مدل   HAR-1

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

 دستگاه خم کن پنوماتیکی مدل   HB-01

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه سیم پیچی سنگین مدل   HCM

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی سنگین مدل   HDI

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

 دستگاه تست آرمیچر مدل   HGG


 

دانلود کاتالوگ

 


 

 دستگاه سیم پیچی سبک مدل   HN

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه پرس هیدرولیکی سیم

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه عایق گذاری و برش مدل   ICM-1

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه عایق گذاری و برش مدل   ICM-2

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه عایق گذاری و برش مدل   ICM-3

 

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه های خم کننده مدل   ICM-1 B&C

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

دستگاه های خم کننده مدل   ICM1A

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه القایی مدل   IMPREG

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه القایی مدل   IMPREG-M

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه پاک کننده مدل   KOS

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه تراش مدل    KS

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی و سیم باز کن مدل   MCS-100

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه چند کاره ی تست موتور های الکتریکی

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه چند کاره ی تست موتور های الکتریکی مدل   MTC3

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه پرتابل تست جریان مدل   MTC2

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه سیم پیچی مدل   MX

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه تست  تخلیه مدل   TE

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه خم کن مدل    QH-150

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه القایی موتور های کوچک مدل RE-NU

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه کنترل کننده روتور مدل    RHD

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه پرس و کشنده ی سنگین مدل   RJW

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

حلقه ی نگهدارنده استاتور مدل   SHR

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

میز بالابرنده ی استاتور مدل    SLT-1400-TT

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه چک کننده روتور مدل SU-1

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه تمیز کننده چند کاره

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه خشک شویی مدل    EY

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

کویل تپینگ ماشین مدل    TAL-2800

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه تست موتورهای الکتریکی AC و DC

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

دستگاه تست کنسول مدل     WHTPC

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه القایی موتور های الکتریکی

 

 

rolex kopior