گرمکن های سرامیکی سری 60 ولتی مدل های


GHT-5117 , GHT-5122 , GHT-5130 , GHT-5136


GHT-5137 , GHT-5145 , GHT-5151 , GHT-5163

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

گرمکن های سرامیکی 30 ولتی مدل های


GHT-5004 تا GHT-5035

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

گرمکن های سرامیکی سری 80 ولتی مدل های

 

 GHT-5201 تا GHT-5208

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

گرمکن های سرامیکی سری انعطاف پذیر 80 ولتی مدل های

 

GHT-5501 تا GHT-5508

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

گرمکن های سرامیکی سری 48 ولتی مدل های

 

GHT-5301 تا GHT-5311

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

المنت های انگشتی 60 ولتی مدل های

 

GHT-5701 و GHT-5702

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

گرمکن های طنابی سری 60 ولتی مدل های

 

GHT-5801 و GHT-5802

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

گرمکن های طنابی 80 ولتی مدل GHT-5803

 

 

دانلود کاتالوگ