فیش اتصال نری 60 آمپری مدل   GHT-9001

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

فیش اتصال نری 60 آمپر مدل   GHT-9002

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

فیش اتصال کابل اصلی نری 60 آمپر مدل   GHT-9003

 


 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

سوکت های نری 110 ولت مدل   GHT-9004

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

 

سوکت های مادگی 240 ولت مادگی مدل   GHT-9005

 

 

دانلود کاتالوگ

 
 


 

 

سوکت های مادگی 3 فاز 415 ولت مدل   GHT-9006

 

 

دانلود کاتالوگ
 

 


 

سوکت های مادگی ترموکوبل 60 آمپری مدل   GHT-9007

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت های مادگی قفلی 60 آمپری مدل   GHT-9008

 

 

دانلود کاتالوگ
 

 


 

پین های 60 آمپری مدل   GHT-9009

 

 

دانلود کاتالوگ
 

 


 

 

سوکت های نری پنل 60 آمپری مدل   GHT-9010

 

 

دانلود کاتالوگ
 

 


 

 

سوکت های مادگی پنل 60 آمپری مدل   GHT-9011

 

 

دانلود کاتالوگ
 

 

فیش اتصال نری 300 آمپری مدل   GHT-9012

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

فیش اتصال نری 300 آمپری مدل   GHT-9013

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

فیش اتصال کابل اصلی نری 300 آمپر مدل   GHT-9014

 


 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت های نری 300 آمپری مدل   GHT-9015

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

سوکت های مادگی 300 آمپری مدل   GHT-9016

 

 

دانلود کاتالوگ
 

 


 

 

سوکت های مادگی 300 آمپری مدل   GHT-9017

 

 

دانلود کاتالوگ
 

 


 

سوکت های مادگی ترموکوبل 300 آمپری مدل   GHT-9018

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت های مادگی قفلی 300 آمپری مدل   GHT-9019

 

 

دانلود کاتالوگ
 

 

پین های 300 آمپری مدل   GHT-9020

 

 

دانلود کاتالوگ
 

 


 

سوکت های مادگی پنل 300 آمپری مدل   GHT-9021

 

 

دانلود کاتالوگ
 

 


 

سوکت های نری پنل 300 آمپری مدل   GHT-9022

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت های ترموکوبل مدل   GHT-9023

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

 

سوکت های ترموکوبل مدل   GHT-9024

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت های مادگی اتصال کابل به دستگاه مدل   GHT-9025

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

 

سوکت های نری اتصال کابل به دستگاه مدل   GHT-9026

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

 

سوکت های نصب شده روی دستگاه مدل   GHT-9027

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت 110 ولت مدل   GHT-9028

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت 110 ولت مدل   GHT-9029

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت دیواری 110 ولت مدل   GHT-9032

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

قاب سوکت 240 ولت مدل   GHT-9033

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

سوکت نری 3 فاز 4 پین 63 آمپری مدل   GHT-9034

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت مادگی 3 فاز 4 پین 63 آمپری مدل   GHT-9035

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت دیواری 3 فاز 4 پین 63 آمپری مدل   GHT-9036

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

سوکت نری 3 فاز 5 پین ارت دار 63 آمپری مدل   GHT-9037

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

سوکت نری 3 فاز 5 پین ارت دار 63 آمپری مدل   GHT-9038

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت دیواری 3 فاز 5 پین 63 آمپری مدل   GHT-9039

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت نری ترموکوبل سری K مدل    GHT-9040

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت مادگی ترموکوبل سری K مدل    GHT-9041

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت نری ترموکوبل سری K مدل    GHT-9042

 


 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

سوکت مادگی ترموکوبل سری K مدل    GHT-9043

 


 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

 

سوکت مادگی پنل سری K مدل    GHT-9044

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

سوکت مادگی پنل سری K مدل    GHT-9045

 


 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

سوکت نری سفارشی ترموکوبل سری K مدل    GHT-9046

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت مادگی سفارشی ترموکوبل سری K مدل    GHT-9047

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت مادگی 430 ولت مدل    GHT-9048

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سوکت نری 430 ولت مدل    GHT-9049

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

کانکتور نری سری XLR مدل    GHT-9050

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

 

کانکتور مادگی سری XLR مدل    GHT-9051

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

کانکتور فولادی مدل    GHT-9052

 

 

دانلود کاتالوگ