ترکمترهای هیدرولیکی کاست خور تا قدرت 48000 نیوتن متر مدل  TWH N RANGE 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


سری متریک کاست های ترکمترهای کاست خور مدل  TWH NRH RANGE METRIC 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


سری ایمپریال کاست های ترکمترهای کاست خور مدل  TWH NRH RANGE IMPERIAL
دانلود کاتالوگ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ترکمترهای بکس خور تا قدرت 37000 نیوتن متر مدل   TWS N RANGE 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ترکمترهای دستی مدل   HTW RANGE 

دانلود کاتالوگ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


آچار دستی ترکمتر مدل   TWM RANGE
دانلود کاتالوگ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


سری بکس های متریک و ایمپریال مدل   MS RANGE 

دانلود کاتالوگ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


بکس های مدل  IS RANGE 

دانلود کاتالوگ

 


 

ترکمتر هیدرولیکی آلومینیومی مدل   TWM RANGE

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

مولتی پلایر مکانیکی مدل   TWG RANGE

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

مولتی پلایر پنوماتیکی مدل   TWP - OG

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

مولتی پلایر پنوماتیکی مدل   TWP

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

لوازم جانبی ترکمتر بکس خور مدل   TWS - N accessories

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

لوازم جانبی ترکمتر کاست خور مدل   TWH - N accessories

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

 رچت مدل   IB RANGE

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 رچت مدل   MB RANGE

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

آچار قفل کن مدل   BW RANGE

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

پمپ های فشار قوی با محرک برقی و بادی مدل   HTWP RANGE

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

پمپ های فشار قوی با محرک برقی مدل   TPE RANGE

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

 

پمپ های فشار قوی با محرک بادی مدل   TPA RANGE

 


 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

آچار بکس بادی مدل   IW RANGE

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگاه رگلاتور و تنظیم کننده روغن مدل   FRL RANGE

 

 

دانلود کاتالوگ